Vår framgång bygger på att leverera den kvalitet Ni som kund förväntar Er!

Vi arbetar med ett kvalitetsledningssystem enligt ISO9001:2000. Vi vill öka vår servicekvalitet, förebygga samt korrigera avvikelser så att de inte upprepas, utveckla företaget i alla led samt säkerställa ett aktivt ansvarstagande av företagsledningen så att processerna fungerar effektivt.

 • Våra tjänster ska uppfylla kundernas krav, behov och förväntningar.
 • Arbetet ska utföras i rätt tid och enligt överenskommelse.
 • Våra tjänster ska hålla en hög och jämn kvalitet.
 • Varje anställd ska eftersträva att behålla samt förbättra kvaliteten på sitt eget arbete. 
Kvalitetsledningssystem enligt ISO
 • Alla våra medarbetare ska känna till företagets kvalitetspolicy och tillämpa denna ute hos våra kunder.
 • Arbetet leds och kontrolleras, gällande såväl kvalitet som miljö, av utbildade och certifierade arbetsledare
 • Vi kontrollerar kontinuerligt våra rutiner, maskiner och utrustning.
 • Alla anställda får kontinuerligt genomgå vidareutbildning.
 • Företaget följer ständigt utvecklingen av redskap och annan utrustning och tar till de arbetsredskap som underlättar medarbetarnas arbete gällande effektivitet och ergonomi.
 • Kvalitetskontroller sker kontinuerligt och kan även begäras av Er som kund.
 • Under kontrollerna förs protokoll som sen arkiveras på vårt kontor. Avvikelserapportering används för att åtgärda samt förhindra upprepande av avvikelser.
 • Minst två interna kvalitetsrevisioner utförs per år för att säkerställa effektiviteten samt tillämpningen av kvalitetsledningssystemet.
 • Alla befattningshavares arbetsuppgifter, ansvar och befogenheter finns väl dokumenterade.
Vi arbetar med att miljöcertifiera oss enligt ISO-standarden 14001:2004
 • Vid val av leverantörer av städutrustning beaktar vi miljöaspekter
 • Vi strävar konstant efter att minska användandet av kemikalier genom att bland annat använda oss av torra och kemfria städmetoder när möjlighet finns samt använda oss av rätt dosering om kemikalier används
 • Vi återvinner samt återanvänder emballage och förpackningar. Vi använder oss av refill förpackningar
 • Vi ska utföra golvvård av högsta kvalitet då det minskar behovet av kemikalieanvändning vid rengöring
 • Vi planerar och samordnar transporter av personal och förbrukningsmateriel 
 • Vi hanterar, förvarar och skyddar varor vi använder oss av så att vi minimerar samt förhoppningsvis eliminerar risken för skador/miljöskador eller kvalitetsförsämringar
 • Vi utför interna miljörevisioner årligen för att granska miljöledningssystemets effektivitet samt tillämpning
 • Vi har fastställt en nödlägesberedskap avseende brand, inbrott, personskador och andra oförutsedda händelser.
 • Säkerhetsdatablad finns på våra arbetsplatser
 
Vår miljöpolicy
 • Vi ska minska miljöpåverkan i vår verksamhet genom ständig förbättring samt minska mängden av föroreningar, avfall och användadet av naturresurser
 • Vi ska tillämpa och efterleva gällande miljölagsstiftning och de krav samt bestämmelser som gäller för oss
 • Miljöarbetet ska dokumenteras, underhållas och vara känt av våra anställda samt vara tillgängligt för våra kunder
 • Vi ska fastställa, genomföra och följa uppsatta miljömål.